Algemene voorwaarden

Algemene inkoop- en onderaanneming voorwaarden Planet Green Building

 

I ALGEMEEN GEDEELTE

Art. 1 Algemeen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten van Planet Green Building, hierna te noemen opdrachtgever, betreffende de levering van goederen en/of de uitvoering van werken door derden, hierna te noemen de opdrachtnemer. Onder “goed” wordt in deze voorwaarden mede verstaan alle werkzaamheden en diensten, verband houdende met de levering van dat goed, voorzover niet vallende onder “werk”. Onder “werk” wordt in deze voorwaarden verstaan de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, niet zijnde een arbeidsovereenkomst en al dan niet gepaard gaande met de levering van goederen. De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen/opdrachten betreffende de levering van goederen zijn opgenomen in “ I ALGEMEEN GEDEELTE ” en in “II BIJZONDER GEDEELTE A: inkoopvoorwaarden”. De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen/opdrachten betreffende de uitvoering van werken zijn opgenomen in “I ALGEMEEN GEDEELTE” en in “II BIJZONDER GEDEELTE B: onderaannemingsvoorwaarden”. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van doorgang werk en goedkeuring van opdrachtnemer door principaal en/of bouwdirectie, alsmede onder voorbehoud dat in de opdracht genoemde materialen en/of werkzaamheden daadwerkelijk worden toegepast c.q. uitgevoerd. Indien de overeenkomst is gesloten tussen opdrachtgever en twee of meer opdrachtnemers, zijn deze laatste steeds hoofdelijk jegens opdrachtgever gebonden.

Art. 2 Inhoud overeenkomst
1. Op alle opdrachten en aanvragen van opdrachtgever zijn van toepassing, als waren zij daarin letterlijk opgenomen:
a) de in Art. 1 bedoelde algemene voorwaarden, voorzover hierop in de overeenkomst geen uitzondering wordt gemaakt;
b) alle op de overeenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke besteksuitbreidingen;
c) alle in de opdracht of aanvraag van opdrachtgever of het bestek van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of bepalingen, van welke aard dan ook;
d) al het overige waardoor opdrachtgever uit hoofde van zijn aanneming tegenover de bouwdirectie en/of principaal gebonden is, voorzover direct of indirect verband houdende met deze overeenkomst. Indien in of bij aanvrage of opdracht deze onder a, b, c en d genoemde stukken, of een van deze niet zijn toegezon-den, rust op opdrachtnemer de verplichting deze bij opdrachtgever op te vragen en op opdrachtgever de verplichting daaraan onverwijld te voldoen. In geen geval zal opdrachtnemer zich op onbekendheid met enige krachtens het vorenstaande toepasselijke bepaling of stuk kunnen beroepen. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de onder a, b en c en d genoemde bepalingen, zullen de eerdergenoemde prevaleren boven de later genoemde.
2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen, indien hij in de hem verstrekte gegevens onjuistheden en/of onduidelijkheden aantreft, deze bij een behoorlijke interpretatie had moeten ontdekken en nagelaten heeft opdrachtgever hieromtrent vooraf schriftelijk in te lichten.

Art. 3 Afwijkende bedingen.
Eventuele afwijkingen van deze bepalingen en/of van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Bepalingen of algemene voorwaarden van opdrachtnemer binden opdrachtgever alleen indien en voorzover uitdrukkelijk en zonder voorbehoud schriftelijk door hem aanvaard.

Art. 4 Aanbiedingen en bevestigingen.
1. Een aanbieding is bindend voor een termijn welke in de offerte is vermeld.
2. Mocht geen termijn zijn genoemd, dan geldt de aanbieding 6 weken,.
3. In elk geval derhalve zowel in de in lid 1 bedoelde situatie als in de in lid 2 bedoelde situatie- doet de opdrachtnemer zijn prijsopgave gestand tot 4 weken na de gunning van het werk, zoals dat door opdrachtgever van de principaal wordt aangenomen.
4. De overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer binnen 7 werkdagen na datum van verzending van de opdracht-bevestiging, schriftelijk zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Zonder dat nalaten daarvan aan het vorenstaande afbreuk doet, is opdrachtnemer verplicht de kopie van de opdrachtbevestiging binnen 2 weken na ontvangst, bevoegdelijk getekend aan op-drachtgever te retourneren. Indien opdrachtnemer niet of niet tijdig hieraan voldoet, is opdrachtgever gerechtigd elke betalingsverplichting op te schorten totdat de getekende kopie in zijn bezit is.

Art. 5 Eigendom van bescheiden, modellen, ontwer-pen etc.
De tot de overeenkomst behorende bijlagen als bedoeld in art. 2, lid 1 van deze voorwaarden, alsmede de tekeningen, berekeningen en andere bescheiden, modellen e.d. die opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft verstrekt, of die opdrachtnemer voor de opdracht heeft gemaakt of laten maken, blijven of worden eigen-dom van opdrachtgever, waarbij opdrachtgever geldt als hun maker of ontwerper.
Opdrachtnemer zal de lid 1 van dit Art. bedoelde zaken uiterlijk bij de levering van de goederen/oplevering van het werk aan opdrachtgever ter beschikking stellen, bij gebreke waarvan opdrachtgever de betaling kan aanhouden, totdat deze door hem zijn ontvangen.

Art. 6 Geheimhoudingsplicht.
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en know-how, in de meest ruime zin des woords, afkomstig van opdrachtgever, die door hem in of bij de opdracht te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.

Art. 7 Non-concurrentie.
De opdrachtnemer zal zich algeheel onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen, betreffende het werk waarvoor door opdrachtgever met principaal onderhandelingen worden gevoerd of een overeenkomst wordt of is aangegaan.

Art. 8 Uitbesteding.
1. Zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, zal opdrachtnemer de aanvraag of opdracht, of enig deel daarvan, dan wel de uitvoering daarvan niet aan een derden uitbesteden c.q. in onderaanneming opdragen.
2. Indien de opdrachtnemer de levering of het werk na verkregen toestemming opdraagt aan een ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst deel dienen uit te maken, met dien verstande dat de opdrachtgevende opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van opdrachtgever en de opdrachtnemende leverancier-/ onderaannemer die van opdrachtnemer.
3. Onderaanneming / uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst jegens opdrachtgever heeft, waaronder de verplichtingen als bedoeld in Art. 42.

Art. 9 Verrekening.
Opdrachtgever is steeds bevoegd al hetgeen hij aan de opdrachtnemer, al dan niet opeisbaar, verschuldigd is te verrekenen met al hetgeen de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, al dan niet opeisbaar, verschuldigd is of zal worden. Deze verrekening is ook mogelijk zonder dat is voldaan aan de aan wettelijke com-pensatie gestelde vereisten.

Art. 10 Verzekering.
De opdracht nemer is verplicht de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheden zoveel mogelijk te verzekeren, zonder verwijzing naar, exceptie voor of afwenteling op al dan niet eerder gesloten verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen van andere partijen al of niet bekend aan opdrachtgever. Hiertoe behoren in elk geval de aansprakelijkheden opgesomd in Art. 15 lid 1 t/m 3, alsook producten- en dienstenaansprakelijkheden na oplevering en steeds met inbegrip van aansprakelijkheid voor enige veroorzaking door brand en/of explosie, welke dan ook. Indien opdrachtnemer in de hoedanigheid van leverancier optreedt, dient zijn aansprakelijkheidsverzekering in elk geval ook onverkort zijn aansprakelijkheid tegen uiteindelijke afnemers van zijn product ook na oplevering te omvatten, ongeacht op welke plaats deze afnemers in een keten van doorleveringen aan de opdrachtgever of aan derden fungeren en ongeacht tegen wie deze afnemers op onverschillig welke grond aansprakelijk zouden kunnen zijn. Indien opdrachtnemer in de hoedanigheid van dienstverlener gelegenheid wordt gebonden een door zijn beroepsorganisatie bevorderde bedrijf- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, dient hij tot vijf jaren na de voltooiing zijn opdracht zulk een verzekering in stand te houden tot tenminste het minimum hoogte die zijn beroepsorganisatie in standaardregelen van die organisatie heeft bevorderd. Bij levering respectievelijk inzet van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient opdrachtnemer te verzekeren de schade tegen opdrachtgever en/of derden wegens aansprakelijkheden:
a).waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkverzekering Motorrijtuigen (WAM) en/of de Wet Autovervoer Personen (WAP);
b).waarvoor verzekeringen in het betreffende besteksonderdeel van het werk of in de opdracht wordt verlangd, zulks met medeverzekering van de opdrachtgevers en leidinggevend personeel indien met het motorrijtuig en ander rollend materieel werkzaamheden op de bouwplaats worden verricht;
c).volgens de geldende nadere aanvullende overeenkomsten getroffen tussen de AVBB en de FNK waarbij de verzekering van de kraan altijd voorgaat in betaling van schade boven de bedrijf of CAR-verzekering van de opdrachtgever.
Vorengenoemde verzekeringen dienen onverminderd de aansprakelijkheden van opdrachtnemer tot een voldoende bedrag, in alle gevallen en voor alle verzekerde risico’s tenminste tot maximaal € 453.780,22 - afhankelijk van de aard van de levering of van de dienst afgesloten te zijn bij verzekeraars onder toezicht van de Verzekeringskamer te Apeldoorn.
Werkmaterieel van aannemers en mede- onderaannemers dient voor aanvang van de werkzaamheden voor aansprakelijkheid verzekerd te zijn , en verzekerd te worden gehouden.
Dit is inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolgen van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

Art. 11 Levering certificaten e.d.
Indien in de overeenkomst certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt opdrachtnemer zorg, dat deze ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 2 weken na levering van de goederen / oplevering van het werk in het bezit van opdrachtgever zijn, bij gebreke waarvan opdrachtgever de betaling kan opschorten totdat deze wel in zijn bezit zijn.

Art. 12 Octrooien, licenties e.d.
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten van derden ter zake van door hem geleverde goederen/verrichte werkzaamheden, en zal opdrachtgever alle schade vergoeden die deze mocht lijden als gevolg van acties jegens hem van gerechtigden, met betrekking tot het octrooi- en/of auteursrecht, dan wel andere rechten uit industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtnemer verplicht zich, voorzover de hierna te noemen rechten niet reeds van rechtswege uit hoofde van de opdracht aan opdrachtgever toekomen, aan opdrachtgever of aan een door opdrachtgever aan te wijzen derde in eigendom over te dragen en draagt, voorzover mogelijk, reeds hiermede aan opdrachtgever in eigen-dom over, welke eigendomsoverdracht door opdrachtgever wordt aanvaard, alle rechten van welke aard ook, op en voortvloeiend uit rechten van intellectuele eigendom zoals rechten op modellen, auteursrechten, octrooien alsmede op en voortvloeiend uit al of niet octrooieerbare uitvindingen, direct of indirect betrekking hebbend op enig gebied waarop opdrachtgever werkzaam is of gedurende de opdracht zal zijn , één en ander door de kader van de opdracht, zowel gedurende de opdracht als gedurende één jaar na beëindiging daarvan, omvattende deze rechten onder andere het recht om daarvoor ten name van opdrachtgever of een door opdrachtgever aan te wijzen derde octrooien aan te vragen. De opdrachtnemer erkent dat hij voor en in verband met de overdracht van de hiervoor genoemde rechten geen vergoeding kan of zal vorderen, daar deze is begrepen in de vergoeding die hij van opdrachtgever voor zijn opdracht ontvangt.

Art. 13 Garantie
1. De opdrachtnemer garandeert dat het uitgevoerde werk daaronder begrepen de daarvoor gebruikt goederen/de geleverde goederen zijn.
a) van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal.
b) in overeenstemming met hetgeen in de overeenkomst is bepaald en met de tot de overeenkomst behorende bescheiden, waaronder die bedoeld in art. 2 lid 1 van deze voorwaarden geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en conform de eisen die daaraan in die overeenkomst en door of vanwege de overheid zijn gesteld.
2. Voor het geleverde/opgeleverde (deel van het) werk, zal de garantie gelden welke opdrachtgever volgens bestek tegenover zijn principaal dienst te verstrekken, doch indien de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, zal minimaal deze fabrieksgarantie gelden.
3. De opdrachtnemer blijft voor het voldoen aan de in leden 1 en 2 gestelde vereisten, waarvoor elk beroep op overmacht is uitgesloten, geheel aansprakelijk.
4. De opdrachtnemer zal alle gebreken die de goederen/het werk na levering/oplevering vertonen, onverwijld en in overleg met opdrachtgever herstellen of vervangen.
5. Alle aan het herstel of de vervanging van het gebrek en de weer in gebruikstelling van het goed/werk, of- indien dit tot een groter object behoort – de weer ingebruikstelling van dat object, verbonden kosten, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
6. Indien opdrachtnemer naar het oordeel van opdrachtgever het gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het opdrachtgever vrij, na schriftelijke kennisgeving, het terzake nodige op kosten van de opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren.

Art. 14 Inspectie en keuring
Opdrachtgever en/of zijn principaal en/of directie van het werk, hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde goederen/het (in uitvoering zijnde) werk – daaronder begrepen de daarvoor gebruikte goederen – te inspecteren of te keuren. Alsdan zal opdrachtnemer zorgen voor zodanig faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd. De kosten van deze keuring komen ten laste van opdrachtnemer ingeval deze goederen/het werk door opdrachtgever en/of zijn principaal en/of directie van het werk worden afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprake-lijkheid, zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de wet.

Art. 15 Aansprakelijkheid en schadevergoeding
1. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de overheid, in verband met of voortvloeiende uit het overeengekomen werk, uit welke hoofde dan ook, hoe ook genaamd, aanspraken op grond van de Wet ketenaansprakelijkheid uitdruk-kelijk daaronder begrepen.
2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schaden inclusief bedrijfsschaden en –kosten, die opdrachtgever, en derden (waaronder begrepen en principaal) ten gevolge van zijn toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad dan wel een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van zijn personeel of de personen waarvan de opdrachtnemer zich bedient mochten lijden.
3. Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/toegebracht door zaken die opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt (zoals bijvoorbeeld materieel, werktuigen, gereedschappen, alsmede gebruikte materialen) aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.

Art. 16 Gehele of gedeeltelijke ontbinding
1. In de navolgende gevallen heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van scha-devergoeding:
a) indien opdrachtnemer een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, zodat vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat/te duchten is;
b) indien opdrachtnemer zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, danwel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
c) indien opdrachtnemer failliet wordt verklaard;
d) indien opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
e) indien op de goederen of een gedeelte van de goederen van opdrachtnemer, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht hun verdere recht op schadevergoeding indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichting ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
4. Bij gedeeltelijke ontbinding heeft opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van schaden en kosten het recht te zijner keuze:
a) de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken goederen/het reeds uitgevoerde werk voor rekening van de opdrachtnemer naar hem terug te sturen/af te breken en de voor deze goederen/dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen;
b) na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst zelf of door derden te laten voltooien, eventueel met gebruikmaking van het reeds door opdrachtgever geleverde/uitgevoerde werk en de door opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel e.d..
5. De vorderingen die opdrachtgever tengevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schaden en kosten zijn terstond en geheel opeisbaar.
6. In alle gevallen van (gedeeltelijke) ontbinding/opzegging is de opdrachtgever nimmer gehouden de schadeloosstelling als bedoeld in Art. 7A:1647 van het Burgerlijk Wetboek te betalen en zal afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter juiste en tijdige nakoming is verricht c.q. geleverd en met verrekening van al hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, al dan niet opeisbaar, verschuldigd is of zal worden.

Art. 17 Geschillenregeling: toepasselijk recht
1. Indien door een of andere oorzaak geschillen mochten ontstaan, is opdrachtnemer niet gerechtigd de lopende overeenkomsten op te schorten of te wijzigen.
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland overeenkomstig haar statuten, zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave van het door opdrachtnemer aangenomen werk luiden.
Bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid voor beide partijen tot het uitlokken van voorzieningen van de President van de Rechtbank in Kort Geding dan wel tot het nemen van conservatoir maatregelen. Op de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.

II BIJZONDER GEDEELTE
ONDERDEEL A: INKOOPVOORWAARDEN

Art. 18 Algemeen
Indien in de overeenkomst is bepaald, dat daarop de Wet ketenaansprakelijkheid van toepassing is, zijn naast de in dit onderdeel van deze voorwaarden opgenomen Artikelen, tevens de in onderdeel B ”ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN” opgenomen Artikelen 29, 34, 35, 36, 37, 38 en 42 van toepassing.

Art. 19 Wijze van levering
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco huis; de goederen reizen derhalve voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
2. Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen, zijn voor rekening van opdrachtnemer, tenzij wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door schuld van (werknemers van) opdrachtgever.
3. Lossen en tassen buiten de normale werktijden van opdrachtgever kan alleen plaatsvinden na diens voorafgaande goedkeuring.
4. De goederen moeten behoorlijk zijn verpakt. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze verpakking.

Art. 20 Plaats van levering
Opdrachtnemer zal de goederen leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats afgesproken, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats. Indien opdrachtgever voor de levering verlangt dat de goederen op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal opdrachtnemer gebonden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden.

Art. 21 Tijdstip van levering
1. De leveringen dienen op het in de opdracht vastgestelde tijdstip te geschieden/plaats te vinden overeenkomstig het door opdrachtgever vastgestelde schema. Indien om welke reden ook opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip via het vastgestelde schema in ontvangst te nemen, zal de opdrachtnemer de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn. Opdrachtgever zal dan gehouden zijn voor de
bemoeienissen van opdrachtnemer een redelijke vergoeding van de kosten te betalen.
2. Opdrachtgever is steeds bevoegd de volgorde van de door opdrachtnemer te verrichten prestatie nader te bepalen en daarmee in te passen in de voortgang van het werk, ook indien de overeenkomst een bepaalde volgorde mocht inhouden. Wat in dit verband telkens de behoeften van het werk zijn, wordt alleen door opdrachtgever bepaald.
3. Indien opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op/via het in de vorige leden bedoelde moment tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
4. Opdrachtnemer is ten opzichte van opdrachtgever geheel aansprakelijk voor alle schade, inclusief eventuele boetes die door de (bouw) directie aan opdrachtgever worden gegeven, wegens te late oplevering van het werk, tengevolge van door opdrachtnemer veroorzaakte stagnatie.
5. Onverminderd het recht van opdrachtgever om zijner keuze en beoordeling nakoming der overeenkomst eventueel met schadevergoeding te vorderen, heeft, indien de levering(en) niet op het overeengekomen tijdstip via het overeengekomen tijdschema plaatsvindt(en), opdrachtgever het recht de overeen-komst conform art. 16 van deze algemene voorwaarden te ontbinden.

Art. 22 Hoeveelheden.
De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven; er dient echter zonder prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer of minder te worden geleverd als het werk vereist.

Art. 23 Eigendomsovergang.
1. De eigendom en het risico van de goederen gaan op opdrachtnemer over, direct nadat deze conform de overeenkomst zijn geleverd en goedgekeurd.
2. Ingeval in afwijking van het bepaalde in lid 1 is overeengekomen dat de eigendom van de goederen reeds voor de levering en goedkeuring overgaat, is opdrachtnemer gehouden deze goederen als een goed huisvader te beheren.
3. Ingeval goederen teruggezonden en/of geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op opdrachtgever te zijn overgegaan.

Art. 24 Acceptatie en weigering.
1. De levering wordt eerst geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard, wanneer de levering is goedgekeurd.
Tot een maand na datum van levering hebben opdrachtgever en/of zijn principaal en/of de directie van het werk de bevoegdheid het geleverde af te keuren, zodat alle andere termijnen waarbinnen moet worden gereclameerd, indien en voorzover deze door de opdrachtnemer mochten worden toegepast, tegen-over opdrachtgever niet gelden.
2. Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde goederen. Indien goederen gepakt en gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van colli.
3. Ingeval van afkeuring zal opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Opdrachtnemer zal afgekeurde goederen op eerste verzoek afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde goederen is opdrachtgever gerechtigd deze op kosten van en voor risico van opdrachtnemer te retourneren.
4. Onverminderd het recht van ontbinding en eventuele schadevergoeding heeft opdrachtgever na afkeuring het recht binnen een door hem te stellen termijn levering te verlangen van nieuwe goederen die wel aan de keuringseisen voldoen, zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.
5. Betalingen voor afgekeurde leveranties worden door opdrachtgever opgeschort.

Art. 25 Retourzendingen; emballage.
1. Wanneer standaard handelsgoederen door wijzigingen in het bestek, of door andere buiten schuld van opdrachtgever liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.
2. Tenzij anders overeengekomen wordt de emballage van geleverde goederen door opdrachtgever niet betaald.
3. Opdrachtnemer zal de eventueel betaalde emballage van de goederen op eerste verzoek van opdrachtgever terugnemen onder restitutie van de aan opdrachtgever terzake in rekening gebrachte kosten.

Art. 26 Prijs.
Alle prijzen zijn vast, gelden voor levering van de goederen franco op de in art. 20 bedoelde plaats en zijn inclusief alle kosten van emballage, inladen, transport, uitlading van de goederen en kosten van verzekering, echter exclusief B.T.W.

Art. 27 Facturering.
1. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld in of krachtens de Wet op de omzetbelasting, onverminderd het bepaalde in Art. 18.
2. Voor ieder werk dient een afzonderlijke factuur te worden ingediend met vermelding van het door opdrachtgever aangegeven werk, werknummer alsmede de datum van de opdracht.
3. De facturen dienen vergezeld te gaan van door gemachtigde van opdrachtgever voor akkoord getekende ontvangst- /uitvoerdersbonnen.
4. Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit Art. gestelde eisen voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald.

Art. 28 Betaling.
1. Betaling geschiedt binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur door opdrachtgever en goedkeuring van de goederen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever gaat pas tot betaling over indien de opdrachtnemer heeft voldaan aan alle vrijwarende voorwaarden welke in de WKA zijn vastgelegd.
2. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever bedragen bij vooruitbetaling dient te voldoen, heeft opdrachtgever te allen tijde het recht van opdrachtnemer een, naar zijn oordeel, genoegzame zekerheidstelling voor deze bedragen te verlangen.
3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingtoeslag.
4. Betaling door opdrachtgever voor de geleverde goedgekeurde goederen ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de wet.
Indien opdrachtnemer na aanmaning in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen na te komen, is opdrachtgever tot geen enkele vergoeding aan opdrachtnemer gehouden, behoudens tot betaling van reeds op juiste wijze uitgevoerde en goedgekeurde leveringen, zulks echter onder aftrek van voor opdrachtgever in verband met deze wanprestatie ontstane en te verwachten kosten en schaden die voor rekening van opdrachtnemer zijn.

ONDERDEEL B: ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

Art. 29 Wet ketenaansprakelijkheid.
1. Opdrachtnemer verklaart ermee op de hoogte te zijn dat opdrachtgever eventueel wordt aangemerkt als hoofdaannemer in de zin van de Wet ketenaansprakelijkheid (in werking getreden 1 juli 1982; Staatsblad 1981, 370).
2. Ter aanvulling van de in de Artikelen 34 en 35 opgenomen betalingsregeling en, voorzover in afwijking daarvan, daarop prevalerend, verplichten partijen zich tot het volgende:
a) opdrachtnemer houdt geblokkeerde bank- en/of girorekeningen in de zin van de Wet ketenaansprakelijkheid aan en verklaart ter zake een zogenaamde "G-rekening overeenkomst" te hebben gesloten met de ontvanger en de bedrijfsvereniging alsmede met een van de handelsbanken of postgiro als bedoeld in de nadere regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-genheid op Art. 16b, 7e lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering ("CSV") d.d. juni 1982;
b) opdrachtgever heeft steeds het recht de door opdrachtnemer terzake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting waarvoor opdrachtgever ingevolge de Wet ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is van de aanneemsom in te houden en namens opdrachtnemer aan de betrokken bedrijfsvereniging c.q. de Ontvanger der Directe Belastingen te voldoen;
c) onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonbelasting aan opdrachtnemer te betalen door storting op haar geblokkeerde rekening(en) in de zin van de Wet ketenaansprakelijkheid. In geval opdrachtgever gebruik maakt van haar recht van betaling via de geblokkeerde rekening(en) als bedoeld in de voorgaande zin, is opdrachtnemer verplicht de nadere regelen als bedoeld in Art. 16b, lid 7, CSV stipt na te leven;
d) in gevallen als in sub b) en sub c) bedoeld, is opdrachtgever door betaling hiervan jegens opdrachtnemer gekweten, voorzover het deze bedragen betreft;
e) opdrachtgever zal opdrachtnemer schriftelijk mededelen dat zij voornemens is haar eindafrekening in te dienen. Opdrachtnemer zal alsdan binnen 2 (twee) weken na ontvangst van deze mededeling haar rekening terzake van het eventueel haar nog toekomende deel bij opdrachtgever indienen.

Art. 30 Aanvraag en oplevering van het werk; termij-nen.
1. De opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de overeenkomst.
Het is hem bekend dat zijn werkzaamheden moeten worden ingepast in het bij de hoofdaanneming overeenkomst behorende tijdschema.
Opdrachtgever heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van schaden en kosten te zijn gehouden.
2. Indien opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
3. Onverminderd het bepaalde in art. 16 van deze voorwaarden, is opdrachtnemer ten opzichte van opdrachtgever geheel aansprakelijk voor eventuele boetes die door de (bouw) directie aan opdrachtgever worden gegeven, wegens te late oplevering van het object ten gevolge van door opdrachtnemer veroorzaakte stagnatie.
4. Onverminderd het recht van opdrachtgever om te zijner keuze en beoordeling nakoming der overeenkomst – eventueel met schadevergoeding – te vorderen, heeft opdrachtgever het recht bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in de overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of oplevering van het werk, of van overeengekomen termijnen waarbinnen de opdrachtnemer zijn verplichtingen dient na te komen, alsmede in het geval naar zijn oordeel het werk onvoldoende voortgang vindt, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig art.16 van deze voorwaarden, zonder tot vergoeding van schaden of kosten gehouden te zijn.

Art. 31 Keuring van het werk.
1. De opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals deze door opdrachtgever en/of zijn principaal en/of de bouwdirectie zijn gesteld, en overeenkomstig hetgeen daarover in de overeenkomst in de zin van art. 2 van deze voorwaarden is bepaald.
2. Inspectie of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of de wet.
3. In geval van afkeuring zal opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Opdrachtnemer zal het afgekeurde werk/onderdelen daarvan op eerste verzoek van opdrachtgever herstellen of vervangen, zonder dat opdrachtgever tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd hetgeen in art. 16 van deze voorwaarden is vermeld en onverminderd zijn verplichtingen tot vergoeding van hierdoor ontstane schaden en kosten.
4. Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft opdrachtgever voorts het recht de betaling van de op dit werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs op te schorten.

Art. 32 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn in de verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever eindigt op hetzelfde moment als de onderhoudstermijn die opdrachtgever met zijn principaal voor het totale werk is overeengekomen. Opdrachtgever is gehouden gebreken, welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, voor eigen rekening en binnen een door opdrachtgever in billijkheid te stellen termijn, te herstellen.

Art. 33 Prijs
1. De in de overeenkomst vermelde prijs is vast tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Er zal geen verrekening plaatsvinden van wijzigingen van lonen, prijzen, materialen e.d. De overeengekomen prijs is exclusief B.T.W.
2. De opdrachtnemer zal opdrachtgever alleen meerwerk in rekening kunnen brengen indien en voorzover opdrachtgever hem voor de uitvoering van dit meerwerk uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft verstrekt.

Art. 34 Facturering
1. Facturen van opdrachtnemer moeten worden gezonden naar het kantoor die de opdracht heeft verstrekt. Een doorslag van alle verstrekte bonnen moet worden bijgevoegd en met werknummer, postnummer en datum van opdracht op de facturen worden vermeld. De facturen van de onderaannemers moeten tevens vermelden het totaalbedrag van de opdracht, alsmede eventueel het volgnummer van de aangevraagde termijn, terwijl duidelijk op elke termijnfactuur een overzicht moet worden gegeven van de reeds gedeclareerde termijnen.
2. De facturen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in art. 35 van de Wet op de omzetbelasting 1968. De onderaannemer dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
- het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
- het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
- het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
- de omvang van de loonsom CSV opgenomen in het gefactureerde bedrag;
- naam, adres en woonplaats van de onderaannemer;
- een opgave of de verleggingregeling m.b.t. de omzetbelasting al dan niet van toepassing is, evenals, in het eerste geval de mededeling "BTW verlegd" en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.
- Een mandagenregister welke ondertekent is door opdrachtgever.

 Art. 35 Betaling: eindafrekening
1. De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen termijnschema, en bij het ontbreken van dit termijnschema, na oplevering van het werk. Opdrachtgever zal slechts gehouden zijn tot betaling, nadat:
a) de opdrachtnemer het werk of het onderdeel daarvan waarop een (termijn) betaling betrekking heeft naar genoegen van opdrachtgever heeft opgeleverd en dit werk door opdrachtgever is goedgekeurd, en
b) door opdrachtgever een in overeenstemming met art. 34 zijnde factuur is ontvangen en
c) opdrachtnemer opdrachtgever middels bescheiden heeft aangetoond dat hij de werknemers, die de overeenkomst hebben uitgevoerd het hun toekomende heeft betaald, alsmede – tenzij in de overeenkomst is bepaald dat daarop de Wet ketenaansprakelijkheid niet van toepassing is - dat opdrachtnemer de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting betaald heeft, dan wel voldoende aannemelijk maakt dat deze verplichtingen nagekomen zullen worden.
2. Opdrachtgever zal de betalingen doen binnen 60 dagen na het tijdstip dat aan alle in het vorig lid omschreven voorwaarden is voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Art. 36 Verhaal
1. Indien en voorzover opdrachtgever na aansprakelijkheidstelling voor niet betaalde belastingen en premies door opdrachtnemer of na hem komende opdrachtnemers deze belasting en premies heeft voldaan, heeft de opdrachtgever ten belope van het gehele bedrag verhaal op opdrachtnemer, onverminderd zijn wettelijke regresrechten tegenover derden. De vordering van de opdrachtgever wordt vermeerderd met de wettelijke rente.
2. Door voldoening van opdrachtgever aan zijn verplichtingen die hij ingevolge de CAO-Bouwbedrijf jegens de werknemers van opdrachtnemer heeft, heeft opdrachtgever op opdrachtnemer verhaal ten belope van hetgeen door opdrachtgever te dezer zake is voldaan, vermeerderd met wettelijke rente.
3. In geval van aansprakelijkheidstelling van opdrachtgever als bedoeld in lid 1, is opdrachtgever gerechtigd alle betalingen die hij uit hoofde van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn of worden, met onmiddellijke ingang op te schor-ten.

Art. 37 Cessieverbod
Het is opdrachtnemer verboden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zijn (toekomstige) vorderingen op de opdrachtgever te cederen, te verpanden of onder welke titel ook over te dragen en/of te bezwaren.

Art. 38 Bijkomende verplichtingen opdrachtnemer
Opdrachtnemer verplicht zich jegens opdrachtgever:
a) Te beschikken over en op verzoek van opdrachtgever te tonen een geldig inschrijvingsbewijs van een bedrijfsvereniging en zijn vestigingsvergunning, voorzover vereist.
b) Opdrachtgever desgevraagd een staat van alle door haar, respectievelijk door de door haar aangezochte onderaannemers, leveranciers en dergelijke, van week tot week te werk gestelde werknemers te overhandigen.
c) Opdrachtgever desgevraagd de loonstaten dan wel de manurenverantwoording ter inzage te verstrekken.
d) Alle verplichtingen jegens de door de opdrachtnemer te werk gestelde werknemers strikt na te komen.
e) Alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.
f) Telkenmale op verzoek van opdrachtgever een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting te tonen, zoals bedoeld in de richtlijnen Wet ketenaansprakelijkheid.
g) Desgewenst weekrapporten op te maken volgens een door de opdrachtgever te verstrekken model. Hij biedt wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende weekrapporten aan de opdrachtgever voor akkoord aan.
h) Zijn administratie in te richten met inachtneming van de richtlijnen als bedoeld in art. 16 CSV.
i) Opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie of voor die van zijn principaal.
De uitvoering van zijn arbeid zo in te richten dat voldaan wordt aan Arbo- en milieubeleid van opdrachtgever.

Art. 39 Wetten, voorschriften, vergunningen
1. De opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle voorwaarden, voorschriften en bepalingen, waaronder begrepen de wetten en verordeningen van de overheid, welke opdrachtgever krachtens de door hem met zijn principaal gesloten overeenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in de overeenkomst om-schreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen.
2. De opdrachtnemer verplicht zich in alle voorwaarden, voorschriften, bepalingen, verordeningen en besluiten, waaronder de in lid 1 van dit Art. bedoelde betrekking hebbende op de door hem uit te voeren onderdelen van het werk, na te leven en in acht te nemen, zoals opdrachtgever deze zou moeten naleven en inachtnemen, indien hij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren. De opdrachtnemer zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schaden en kosten aan opdrachtgever vergoeden en opdracht-gever vrijwaren voor aanspraken van derden te dezer zake.
3. Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de in verband met uitvoering van de opdracht eventueel vereiste vergunningen.

Art. 40 Schade aan of verlies van goederen
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de goederen, de hulpmaterialen en het materiaal behorende tot zijn onderdeel van het werk, waaronder begrepen schade door diefstal, verlies en terugloop in waarde.
2. Indien door de opdrachtgever of zijn principaal ten behoeve van de bouw een “constructie all risks” verzekering (CAR) is afgesloten, zijn de voorwaarden daarvan voor opdrachtnemer ter inzage. Opdrachtnemer draagt mede de verplichtingen die door de verzekeringsvoorwaarden aan (mede) verzekerden worden opgelegd.
Ten aanzien van goederen door opdrachtnemer op het werk aangevoerd, aanvaardt opdrachtgever geen aansprakelijkheid tengevolge van vandalisme of diefstal, zolang deze goederen nog niet in het werk zijn opgenomen; in deze gevallen kan evenmin een beroep worden gedaan op de CAR-verzekering.

Art. 41 Organisatie bouwplaats
1. Opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de arbeidsinspectie alsmede van de eventueel door opdrachtgever ingeschakelde adviseur ter zake van de organisatie van de bouwplaats, onder andere voor wat betreft opslag en veiligheid van materiaal en veiligheid van uit te voeren werk.
2. Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door overheid dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor opdrachtnemer en zijn personeelsleden, die werkzaamheden uitvoeren op het werk. Eventueel hieruit voortvloeiende schade voor opdrachtnemer zal niet op opdrachtgever verhaald kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens indien door staking bij opdrachtgever of bij derden niet van de diensten van opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden.
3. De door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden /leveranties dienen binnen de op de bouwplaats geldende werktijden te geschieden. Indien besloten wordt gedurende het winterseizoen door te werken is de opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.
4. De namen van door opdrachtnemer op het werk tewerkgestelde werknemers dienen tijdig aan de uitvoerder van opdrachtgever te worden opgegeven.
5. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid werknemers van opdrachtnemer op het bouwwerk de toegang tot het bouwwerk te ontzeggen c.q. deze te laten verwijderen, wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc.
6. Opdrachtnemer moet gebruikte verpakkingsmaterialen afvoeren van de bouwplaats en zich daarvan op legale wijze ontdoen. Voor zover het afvoer van (klein) chemisch afval betreft, moet in overleg met de opdrachtgever de wijze van afvoer en de daartoe benodigde administratie worden besproken. Documenten voor vrijwaring (klein) chemisch afval moeten worden overhandigd aan de opdrachtgever.

Art. 42 Uitbesteding / ingeleend personeel
Onverminderd het bepaalde in art. 8 van deze voorwaarden is opdrachtnemer niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“uitgeleende”) arbeidskrachten, dan na van opdrachtgever voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming. Bij uitbesteding van het werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten als hierboven bedoeld, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften ex art. 16b lid 10 CSV stipt na te leven.
 

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Vraag/opmerking
Ik wil graag meer informatie over Maatwerkadvies Energiebesparing
Ik wil graag meer informatie over Energielabel woningen
Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden